Hotnews >>


เสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบรถพยาบาลจาก บริษัท เอไอเอส จำกัด (มหาชน)
ผอ.สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าฯ
รอง ผอ.สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีปิด การสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560
ผอ.สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุดวิทยากรรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสายงานกิจการพลเรือน ประจำปี 2560
ผอ.สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในการเสวนาเรื่อง "นโยบายประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก นำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สายงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2560
ผอ.สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุดวิทยากรรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
ผอ.สำนักจิตวิทยา ร่วมคณะเสนาธิการทหารบก ประชุมติดตามความคืบหน้าการแสดง Hop To The Bodies Slams


กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดประกวดราคาจ้างผลิตกางเกงวอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)  
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์  
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์  
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์  
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตาบลบ้านใหม่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 23  
ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ปี ๒๕๕๙  
กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 23  ดาวน์โหลดใบสมัคร
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58)   
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” 24 ก.ย.59 “วันมหิดล”
กิจกรรมบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่6
กองทัพบก จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59
บทความสัมภาษณ์ พ.อ.หญิง ดัชนี ทองศิริ เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหา
ข่าวผลการประกวดกิจกรรม ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน
บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตอนที่ 3
บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตอนที่ 2
บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตอนที่ 1
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต.
พลังงานทดแทน สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองทัพบกกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
Doca Channel